ارزيابی اثر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات بر محيط‌زيست

ارزيابی اثر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات بر محيط‌زيست

ارزيابی اثر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات بر محيط‌زيست

چكيده
فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) طی سال‌های اخير، ابعاد مختلف زندگي انسان را متأثر نموده است. مبانی نظری بحث حکايت از آن دارد که استفاده از فاوا می‌تواند به بهبود کيفيت محيط‌زيست کمک نمايد. اما قابل مشاهده بودن اين اثر در کشورهاي مختلف با سطوح متفاوت از نظر توسعه يافتگی نیازمند مطالعات موردی است. مقاله حاضر به دنبال بررسي اين موضوع به‌صورت بین کشوری می‌باشد. بدین‌منظور، پس از بررسی مبانی نظری بحث و استخراج مدل…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.