اصول مهندسی اینترنت

اصول مهندسی اینترنت

اصول مهندسی اینترنت

شبکههای کامپیوتری از دیدگاه اجتماعی یک پدیدۀ فرهنگی و از دید مهندسی کامپیوتر یکتخصّص و علم تلقی میشود. امروزه پیشرفت و توسعۀ مرزهای دانش به گسترش شبکههایگردآوری ، ، -IT- کامپیوتری وابسته شده است. هدف اصلی در ”فناوری اطلاعات“ 1سازماندهی و فرآوری دادهها و دانش پراکنده در سطح دنیا است به گونهای که بتوان از ایندانش گردآوریشده ، معرفت و دانش جدید تولید کرد. بالطبع مؤثرترین ابزار برای جمعآوری، سازماندهی و پردازش دادههای پراکنده ، شبکههای…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *