بررسي تاثير استفاده از نانو سيال بر عملكرد گرمايي ميكرولوله حرارتي نوساني

بررسي تاثير استفاده از نانو سيال بر عملكرد گرمايي ميكرولوله حرارتي نوساني

بررسي تاثير استفاده از نانو سيال بر عملكرد گرمايي ميكرولوله حرارتي نوساني

در اين مقاله نتايج تجربي آزمايش بر عملكرد گرمايي يك ميكرولوله حرارتي نوسانيMPHP) ارائه گرديده است. جهت انجام آزمايشات از يك لوله موئين مسي با قطر خارجي 1/5ميلي متر و قطر داخلي 508 ميكرون كه تا كنون يكي از كوچكترين قطرهاي هيدروليكي گزارش شده مي باشد، استفاده شده است. به منظور بررسي عملكرد حرارتي ميكرو لوله حرارتي در آزمايشات سه سيالمتفاوت شامل اتانول، آب خالص و نانوسيال نقره با درصد حجمي % 2 با نسبت هاي پرشدگي 20% , 40 % , 60% , 80% به كارگرفته شده است….

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.