بررسی اثر تنش فلزات سنگین سرب و مس بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم کلزا

بررسی اثر تنش فلزات سنگین سرب و مس بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم کلزا

بررسی اثر تنش فلزات سنگین سرب و مس بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم کلزا

به منظور بررسی اثر سرب وروی بر برخی از پارامترهای رشدی و بیوشیمیایی گیاهچه های کلزا آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه فاکتور و در سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل غلظت های (0،100 و 150 میلی گرم در لیتر) از عناصر سرب و روی و دو رقم کلزا بود. نتایج این تحقیق نشان داد اثر ساده عناصر سرب و روی بر روی صفات وزن خشک گیاهچه، طول ریشه چه، سوپراکسید دسموتاز، کاتالاز، پرولین، کلروفیل و غلظت سرب و روی
پایان نامه کامل شامل تمامی موضوعات…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.