بررسی تاثیر شکل طیف رکورد بر فروریزش ساختمان های بتنی با استفاده از رکورد های وCS FEMAP-695

بررسی تاثیر شکل طیف رکورد بر فروریزش ساختمان های بتنی با استفاده از رکورد های وCS FEMAP-695

بررسی تاثیر شکل طیف رکورد بر فروریزش ساختمان های بتنی با استفاده از رکورد های وCS FEMAP-695

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:12
سال انتشار:1395
چکیده
ویژگی های شکل طیف، زمانی که ظرفیت فروریزش سازه مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت ویژه ای می یابد؛ زیرا در دامنه نوسانهای بزرگ میتواند تأثیر قابل توجهی بر روی نتایج داشته باشد از آنجاییکه انتخاب رکورد های زلزله تاثیر بسیار زیادی بر روی پاسخ سازه دارد، لذا انتخاب زلزله متناسب با ساختگاه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد که در سایر تحقیق هااین اثر در نظر گرفته نشده است. در پژوهش حاضر با توجه…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.