بررسی نامتعادلی بار و اثر آن در تلفات شبکه توزیع

بررسی نامتعادلی بار و اثر آن در تلفات شبکه توزیع

بررسی نامتعادلی بار و اثر آن در تلفات شبکه توزیع

این پایان نامه درباره بررسی نامتعادلی بار و اثر آن در تلفات شبکه توزیع می باشد که شامل دو فصل است در فصل اول درباره اثر تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع بوده و بطور کلی مربوط به مطالعات اولیه می باشد تا دید کلیاز گزارش بدست آورید .فصل دوم به بررسی روشهای تلفات نامتعادلی بار اختصاص دارد فصل اول شامل دو بخش است که بخش اول اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات در شبکه فشار ضعیف می باشد که به بررسی عدم تعادل بار در شبکه فشار ضعیف می پردازد و مقدار…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.