توابع ریاضی و مثلثاتی در اکسل

توابع ریاضی و مثلثاتی در اکسل

توابع ریاضی و مثلثاتی در اکسل

در این مجموعه 58 تابع ریاضی و مثلثاتی توضیح داده شده است:
1- ABS
2- ACOS
3- ACOSH
4- ASIN
5- ASINH
6- ATAN
7- ATAN2
8- ATANH
9- CEILING
10- COMBIN
11- COS
12- COSH
13- DEGREES
14- EVEN
15- EXP
16- FACT
17- FLOOR
18- GCD
19- INT
20- LCM
21- LN
22- LOG
23- LOG10
24- MDETERM
25- MINVERSE
26- MMULT
27- MOD
28- MROUND
29- MULTINOMIAL
30- ODD
31- PI
32- POWER
33- PRODUCT
34- QUOTIENT
35- RADIANS
36- RAND
37- RANDBETWEEN
38- ROMAN
39- ROUND
40- ROUNDDOWN
41- ROUNDUP
42- SERIESSUM
43- SIGN
44- SIN
45- SINH
46- SQRT
47- SQRTPI
48- SUBTOTAL
49- SUM
50- SUMIF
51- SUMPRODUCT
52- SUMSQ
53- SUMX2MY2
54- SUMX2PY2
55- SUMXMY2
56- TAN
57- TANH
58-TRUNC…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.