راهکارهای موثر در جهت دهی تحقیقات اقتصادی در راستای توسعه کشاورزی پایدار از دیدگاه کارشناسان و محققان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربیpdf.word

راهکارهای موثر در جهت دهی تحقیقات اقتصادی در راستای توسعه کشاورزی پایدار از دیدگاه کارشناسان و محققان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربیpdf.word

راهکارهای موثر در جهت دهی تحقیقات اقتصادی در راستای توسعه کشاورزی پایدار از دیدگاه کارشناسان و محققان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربیpdf.word

چکیده:
عليرغمتوجهروزافزونجهانيبه سيستمهايكشاورزيپايداروزيستيوباوجودويژگي هايخاص كشاورزي،جغرافيايي،اقليمي،فرهنگي،تاريخي،اجتماعيوهمچنين منابعغنيومتنوعيكهدرآذربایجان غربی وجوددارند،متأسفانه هنوزايننوعسيستمتوليددرنظامهايكشاورزيعملاً جايگاهينداشتهاند که هدف اصلی این تحقیق بررسی راهکار های موثر در جهت دهی تحقیقات اقتصادی در راستای توسعه کشاورزی پایدار می باشد که این موضوع را از دیدگاه کارشناسان استان مورد تجزیه و تحلیل قرار…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.