سازمانهاي مجازي پويا و همگام با بازار

سازمانهاي مجازي پويا و همگام با بازار

سازمانهاي مجازي پويا و همگام با بازار

چكيدهبراي باقي ماندن در بازار رقابتي, استراتژي هاي مختلفي وجود دارد. مجازي سازي سازمان استراتژي اي است كه بر اساس گردآوري چندين شايستگي از عناصر مختلف جهت رفع نياز مصرف كنندگان گام بر مي دارد. در چنين شرايطي آنچه اين استراتژي را كار ميسازد ، توانايي هرچه بيشتر آن به پاسخگويي به نيازهاي بازار است. اصلي ترين شاخص براي پاسخگويي به اين نياز در سازمان سرعت درك نياز جديد توسط عناصر سازماني و ايجاد پيكربندي جديد جهت رفع نيازمنديهاي…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.