كاربرد يك ضريب انتقال جرم تلفيقي براي سيستم مايع مايع با كشش بين سطحي پائين

كاربرد يك ضريب انتقال جرم تلفيقي براي سيستم مايع مايع با كشش بين سطحي پائين

كاربرد يك ضريب انتقال جرم تلفيقي براي سيستم مايع مايع با كشش بين سطحي پائين

چكيدهدر اين كار اثر توام آلودگي و همزدن با بكار بردن يك ستون استخراج در حضور آلاينده بررسي گرديده و تعداد ۱۲۰ آزمايشمتنوع انجام شده است . يك تصحيح روي يك مدل تلفيقي انتقال جرم انجام داده تا كاربرد آن براي محدوده وسيعي از عوامل ميسرباشد. فقط يك ضريب در اين مدل بكار رفته كه در انطباق با نتايج تجربي معلوم مي گردد . با معلوم شدن تغييرات منطقي اين ضريب،مدل رياضي مربوطه ارائه گرديده و محاسبه ضريب كلي انتقال جرم بر مبناي مدل جديد حداكثر خطاي % ۱۳…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.