مبانی علمی نانو بیوتکنولوژی

مبانی علمی نانو بیوتکنولوژی

مبانی علمی نانو بیوتکنولوژی

چکيدهبيان اين مسئله که فناوري نانوبيو، چه منشاء علمي دارد، سبب شناسايي و برنامه ريزي بهتر جهت استفاده ازپتانسيل هاي ملي مي گردد. با توجه به کاربردهاي عمده و آينده دار نانوبيو (که در گزارشهاي نانوبيو آمريکا واتحادية اروپايي يافت مي شود)، مي توان به زيرساختهاي موردنياز کشور در اين مورد پي برد . در ابتدا، تعاريفمختلف سازمانهاي معتبر مورد مطالعه قرار مي گيرد. سپس، با تعيين دسته محصولات اولويت دار، به مسئلة تقويتبنية علمي و ساختاري و برنامه…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.