مجموعه مقالات تحولات سبك زندگي در ايران (جلد سوم)

مجموعه مقالات تحولات سبك زندگي در ايران (جلد سوم)

مجموعه مقالات تحولات سبك زندگي در ايران (جلد سوم)

فهرستمقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 11بررسي مباحث نظري و مفهومي سبك مصرف ………………………………………………. 17پرنيا رضيپور مرجان نوريدين داري و شيوة مصرف جوانان طبقه فرودست …………………………………………….. 37دكتر طاهره قادري مريم سادات سيدكريميسبك هاي نوين زندگي خانوادگي در ايران …………………………………………………… 83مهرنوش خالديبررسي جامعه شناختي تأثير سبك زندگي بر سرماية اجتماعي (مطالعه موردي خانواده107…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.