مدلسازی و بهینه سازی پویا از پروپان حرارتی فعال برای تولید اتیلن

مدلسازی و بهینه سازی پویا از پروپان حرارتی فعال برای تولید اتیلن

مدلسازی و بهینه سازی پویا از پروپان حرارتی فعال برای تولید اتیلن

مقاله عنوان مدلسازی و بهینه سازی پویا از پروپان حرارتی فعال برای تولید اتیلن به زبان انگلیسی در زیر آماده شده است.تحت  این مقاله با قیمتی کمتز نسبت به سایت های معتبر علمی همچون ساینس دایرکت و Elsevier در اختیار شما قرار گرفته است.
a b s t r a c tIn tubular reactors inside a cracking furnace, heat transfer, thermal cracking reactions and coke builduptake place and closely interact with each other. It is important to understand the process and optimizeits operation. A 1-dimensional (1D) pseudo-dynamic model was developed based on first principle andimplemented in gPROMS®. Coke buildup inside the tube…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.