مدلهای منطقی و فیزیکی(SSADM)

مدلهای منطقی و فیزیکی(SSADM)

مدلهای منطقی و فیزیکی(SSADM)

 
مدل طراحی و تحلیل سیستم ساخت یافته SSADM
مدل های فیزیكی و منطقی : در این روش، اجزای سیستم از دو دیدگاه منطقی و فیزیكی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس دیدگاه فیزیكی، اجزای سیستم، به همان صورتی كه وجود دارند و با تمام كم و كاستیها و محدودیت های ناظر بر آنها، نشان داده می شوند. به عنوان مثال، به صورت فیزیكی، تدوین صورتحساب، از طریق دو فرآیند تكمیل صورتحساب و محاسبه مبلغ صورتحساب تحقق می پذیرد. این دو فرآیند، صرفا به دلیل سازمانی جدا شده اند….

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.