مقاله نانو ذرات طلا به همراه ترجمه تخصصی با بهترین کیفیت ترجمه با عنوان یک روش ساده با حساسیت بالا برای تشخیص بصری هپارین با استفاده از نانو ذرات طلا با بار مثبت به عنوان کاوشگر رنگ

مقاله نانو ذرات طلا به همراه ترجمه تخصصی با بهترین کیفیت ترجمه با عنوان یک روش ساده با حساسیت بالا برای تشخیص بصری هپارین با استفاده از نانو ذرات طلا با بار مثبت به عنوان کاوشگر رنگ

مقاله نانو ذرات طلا به همراه ترجمه تخصصی با بهترین کیفیت ترجمه با عنوان یک روش ساده با حساسیت بالا برای تشخیص بصری هپارین با استفاده از نانو ذرات طلا با بار مثبت به عنوان کاوشگر رنگ

مقاله 2011 نمونه ترجمه از صفحه اول
A simple and sensitive method for visual detection of heparin usingpositively-charged gold nanoparticles as colorimetric probesw
Rui Cao and Baoxin Li*Received 22nd November 2010, Accepted 6th January 2011DOI: 10.1039/c0cc05094f
The electrostatic interaction between the negatively-charged heparin and the positively-charged gold nanoparticles leads to aggregation of gold nanoparticles and a color change from red to blue in solution, thus providing a simple and visual approach to colorimetric detection of heparin. Heparin, a naturally occurring sulfated polysaccharide, is widely used as an anticoagulant/antithrombotic agent during clinical procedures such as cardiac/vascular surgery…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.