نقش دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ي پايدار روستايي

نقش دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ي پايدار روستايي

نقش دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ي پايدار روستايي

چكيدهفناوري اطلاعات و ارتباطات، به عنوان يك ابزار توسعه ي پايدار روستاها در راستاي كاهش فقر،كاهش شكاف ديجيتالي و جلوگيري از مهاجرت بي رويه ي روستاييان به شهرها شناخته شده است. بنابراينICT روستايي مقول هاي پيچيده بوده و توسعه ي آن، مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانه ي فناوري، خدمات و آگاه سازي است تا بتواند به سوي توسعه ي پايدار روستايي به كار گرفته شود. پژوهش پيش رو با هدف بررسي نقش دفاتر ICT در توسعه ي پايدار روستايي شهرستان…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.