پروژه: ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و مقاوم‌سازی یک ساختمان بنایی با کاربری آموزشی (مدرسه) به روش تحلیل استاتیکی خطی و غیرخطی (پوش آور)

پروژه: ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و مقاوم‌سازی یک ساختمان بنایی با کاربری آموزشی (مدرسه) به روش تحلیل استاتیکی خطی و غیرخطی (پوش آور)

پروژه: ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و مقاوم‌سازی یک ساختمان بنایی با کاربری آموزشی (مدرسه) به روش تحلیل استاتیکی خطی و غیرخطی (پوش آور)

در این پروژه یک ساختمان دو طبقه بنایی غیرمسلح با کاربری آموزشی (مدرسه) مورد ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای قرار گرفته است و برای آن یک طرح مقاوم سازی نیز ارائه شده است. ارزیابی کمّی ساختمان بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی غیرمسلح موجود (نشریه 376) انجام شده است و از روشهای تحلیل استاتیکی خطی و غیرخطی (پوش آور) برای ارزیابی سازه استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده SAP2000 V16 است. برای مدلسازی سازه روش قاب معادل مورد استفاده قرار…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.