کاربرد اکسيداسيون پيشرفته فنتن در فنل زدايي از پساب استخراج روغن از زيتون

کاربرد اکسيداسيون پيشرفته فنتن در فنل زدايي از پساب استخراج روغن از زيتون

کاربرد اکسيداسيون پيشرفته فنتن در فنل زدايي از پساب استخراج روغن از زيتون

چکيدهتيمار پساب استخراج روغن از زيتون با استفاده از فرايند اکسيداسيون پيشرفته فنتن بررسي شده استترکيبات فنلي، رنگ و آروماتيسيتي بررسي شد و ، COD بر حذف pH تغييرات غلظت پساب، يون آهن و   رنگ و آروماتیسیتی بدست آمده است ،COD ، مقادير هر يک از اين متغيرها بهينه گرديد. ميزان حذف کل ترکيبات فنلي، ارتودي فنل …بهينه براي تيمار اين پساب با فنتن سه می باشد pH
 
 …

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.