کاربرد لیزر در چشم پزشکی

کاربرد لیزر در چشم پزشکی

کاربرد لیزر در چشم پزشکی

چشم پزشکی اولین تخصص پزشکی بوده که در آن از انرژي لیزر براي درمان بیماران استفاده گردید و هنوزباعث شده تا بتوان (Media) هم بیشتر از رشته هاي دیگر در آن لیزر استفاده می شود. شفاف بودن محیط چشمنور لیزر را بدون نیاز به آندوسکوپی بر روي ساختمانهاي داخل چشمی متمرکز نمود.فیزیک لیزر و خصوصیات نور لیزرLight Amplification By ) مخفف تقویت نور به وسیله ساطع کردن تحریک شده ي پرتو LASERمی باشد. براي ایجاد نور لیزر، تمامی لیزرهاي مورد استفاده در (Stimulated Emmison of Radiationچشم…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.