کاهش سرعت قهوه ای شدن شربت گلوکز با استفاده از سيستم بسته بندي اتمسفر اصلاح شده

کاهش سرعت قهوه ای شدن شربت گلوکز با استفاده از سيستم بسته بندي اتمسفر اصلاح شده

کاهش سرعت قهوه ای شدن شربت گلوکز با استفاده از سيستم بسته بندي اتمسفر اصلاح شده

چکيده ۴۵ بر روي قهوه اي شدن شربت گلوکز نگهداري شده در ۲۵ و (MAP) تاثير سيستم بسته بندي اتمسفر اصلاح شدهو CO2%۲٥/N2%۷٥ ،CO2%٧٥/N2%٢٥ ،N2%۱۰۰ ،O2%۱۰/N2% بررسي شد. اتمسفرهاي مختلف نظير هوا، ۹۰ ºCو تحت خلاء بعد از ۲۶ هفته کاملاً قهو ه اي ºC۴۵ برابر ۵ نگهداری شده در pH خلاء بررسي شدند. شربت گلوکز بابرابر ۶ در همين درجه حرارت و تحت اتمسفر هوا بعد از مدت ۱۵ هفته قهوه اي pH رنگ شد در حاليکه شربت بادر طي مدت آزمايش قابل ملاحظه نبود بطوريکه در ºC۲۵ رنگ شد. تشکيل…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.