گوگردزدايی بيولوژيکی از زغال سنگ طبس

گوگردزدايی بيولوژيکی از زغال سنگ طبس

گوگردزدايی بيولوژيکی از زغال سنگ طبس

چکيدهفرايندهای بيولوژيکی که از ميکروارگانيسمها برای کاهش ترکيبات گوگردی استفاده می کنند، مزايای زيادینسبت به روشهای متداول فيزيکی و شيميايی دارند . اين فرايندها تحت شرايطی مناسب و بدون محصولات مضرانجام می گيرند. در اين مطالعه گوگرد زدايی بيولوژيکی از زغال سنگ معادن طبس توسط تيوباسيلوس فرواکسيدانها مورد بررسی قرار گرفت و تاثير پارامترهای مختلفی از قبيل زمان واکنش، PHاوليه، غلظت دوغاب،و نوع اسيدی که برای کاهش PHبه کار می رود، مورد…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.