جزوه کامل طیف سنجی مولکولی Molecular Spectroscopy

جزوه کامل طیف سنجی مولکولی Molecular Spectroscopy جزوه کامل طیف سنجی مولکولی Molecular Spectroscopy به تعداد 305 صفحه pdf   فهرست: طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته ايحالات اسپين هستهگشتاور مغناطيسي هستهجذب انرژيمکانسيم جذبدانسيته جمعيتهاي حالات اسپينتغيير مکان شيميايي و اثر مانعطيف سنج رزونانس مغناطيسي هسته ايمعادل بودن شيميايي – مرور مقدماتيانتگرال و انتگرال گيريمحيط شيميايي …
ادامه ی نوشته جزوه کامل طیف سنجی مولکولی Molecular Spectroscopy

جزوه کامل طیف سنجی مولکولی Molecular Spectroscopy

جزوه کامل طیف سنجی مولکولی Molecular Spectroscopy جزوه کامل طیف سنجی مولکولی Molecular Spectroscopy به تعداد 305 صفحه pdf   فهرست: طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته ايحالات اسپين هستهگشتاور مغناطيسي هستهجذب انرژيمکانسيم جذبدانسيته جمعيتهاي حالات اسپينتغيير مکان شيميايي و اثر مانعطيف سنج رزونانس مغناطيسي هسته ايمعادل بودن شيميايي – مرور مقدماتيانتگرال و انتگرال گيريمحيط شيميايي …
ادامه ی نوشته جزوه کامل طیف سنجی مولکولی Molecular Spectroscopy

جزوه طراحی مدار مجتمع دیجیتال VLSI

جزوه طراحی مدار مجتمع دیجیتال VLSI جزوه طراحی مدار مجتمع دیجیتال VLSI به تعداد 230 صفحه pdf مرتب ، منظم و با کیفیت   طراحی مدارهای مجتمع دیجیتال طراحی مدارهای منطقی دینامیک طراحی مدارهای منطقی استاتیک جمع کننده با تاخیر کم یا سرعت بالا طراحی مدارهای دیجیتالی با مصرف توان کم طراحی مدارهای BICMOS شبیه …
ادامه ی نوشته جزوه طراحی مدار مجتمع دیجیتال VLSI

جزوه طراحی مدار مجتمع دیجیتال VLSI

جزوه طراحی مدار مجتمع دیجیتال VLSI جزوه طراحی مدار مجتمع دیجیتال VLSI به تعداد 230 صفحه pdf مرتب ، منظم و با کیفیت   طراحی مدارهای مجتمع دیجیتال طراحی مدارهای منطقی دینامیک طراحی مدارهای منطقی استاتیک جمع کننده با تاخیر کم یا سرعت بالا طراحی مدارهای دیجیتالی با مصرف توان کم طراحی مدارهای BICMOS شبیه …
ادامه ی نوشته جزوه طراحی مدار مجتمع دیجیتال VLSI

جزوه طرح ریزی واحد های صنعتی

جزوه طرح ریزی واحد های صنعتی جزوه طرح ریزی واحد های صنعتی منبع طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد به تعداد 283 صفحه pdf   فهرست: فصل اول: کلیات طراحی کارخانه فصل دوم: پیش نیازهای طراحی کارخانه فصل سوم: طراحی فرآیند تولید فصل چهارم: طراحی جریان مواد فصل پنجم: محاسبات مربوط به تولید فصل …
ادامه ی نوشته جزوه طرح ریزی واحد های صنعتی

جزوه طرح ریزی واحد های صنعتی

جزوه طرح ریزی واحد های صنعتی جزوه طرح ریزی واحد های صنعتی منبع طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد به تعداد 283 صفحه pdf   فهرست: فصل اول: کلیات طراحی کارخانه فصل دوم: پیش نیازهای طراحی کارخانه فصل سوم: طراحی فرآیند تولید فصل چهارم: طراحی جریان مواد فصل پنجم: محاسبات مربوط به تولید فصل …
ادامه ی نوشته جزوه طرح ریزی واحد های صنعتی

جزوه پردازش سیگنال دیجیتال

جزوه پردازش سیگنال دیجیتال جزوه پردازش سیگنال دیجیتال به تعداد 80 صفحه pdf بسیار منظم، مرتب و با کیفیت   مبحث صرفا برای زمان گسسته می باشد   مقدمه مروری بر سیگنال و تبدیل فوریه زمان گسسته سیگنال و سیستم زمان گسسته رسم تقریبی مبحث فیلترهای زمان گسسته DTFT فرکانس DTF تسریع در عمل پردازش… …
ادامه ی نوشته جزوه پردازش سیگنال دیجیتال

جزوه پردازش سیگنال دیجیتال

جزوه پردازش سیگنال دیجیتال جزوه پردازش سیگنال دیجیتال به تعداد 80 صفحه pdf بسیار منظم، مرتب و با کیفیت   مبحث صرفا برای زمان گسسته می باشد   مقدمه مروری بر سیگنال و تبدیل فوریه زمان گسسته سیگنال و سیستم زمان گسسته رسم تقریبی مبحث فیلترهای زمان گسسته DTFT فرکانس DTF تسریع در عمل پردازش… …
ادامه ی نوشته جزوه پردازش سیگنال دیجیتال

شبیه سازی شبکه عصبی استفاده شده در مقاله "کاربرد شبکه عصبی در محاسبه افت فشار در لوله ها" با استفاده از MATLAB

شبیه سازی شبکه عصبی استفاده شده در مقاله "کاربرد شبکه عصبی در محاسبه افت فشار در لوله ها" با استفاده از MATLAB كد متلب و داده هاي خام و نرمالايز شده به پيوست مي باشند. چکیده: در این تحقیق از نخستین کاربرد شبکه های عصبی[1] یعنی تقریب توابع[2] برای تقریب دیاگرام مودی[3] برای استخراج ضریب …
ادامه ی نوشته شبیه سازی شبکه عصبی استفاده شده در مقاله "کاربرد شبکه عصبی در محاسبه افت فشار در لوله ها" با استفاده از MATLAB

طراحی کنترلر کلاسیک ،کنترل مدرن و کنترل بهینه برای مدل تابع تبدیل در حالت های زمان پیوسته و زمان گسسته ومقایسه آنها در محیط کد نویسی در MATLAB

طراحی کنترلر کلاسیک ،کنترل مدرن و کنترل بهینه برای مدل تابع تبدیل در حالت های زمان پیوسته و زمان گسسته ومقایسه آنها در محیط کد نویسی در MATLAB كد نرم افزار متلب پيوست مي باشد چكيده در این تحقیق برای مدل تابع تبدیل کنترل کلاسیک و کنترل مدرن و کنترل بهینه را در دو حالت …
ادامه ی نوشته طراحی کنترلر کلاسیک ،کنترل مدرن و کنترل بهینه برای مدل تابع تبدیل در حالت های زمان پیوسته و زمان گسسته ومقایسه آنها در محیط کد نویسی در MATLAB