آموزش نرم افزار طراحی و مدیریت وب سایت Dreamweaver MX

آموزش نرم افزار طراحی و مدیریت وب سایت Dreamweaver MX

آموزش نرم افزار طراحی و مدیریت وب سایت Dreamweaver MX

Dreamweaver ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﺠﺎد ﺻﻔﺤﺎت وب اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﺁﺳﺎن اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ راﺑـﻂ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﺮا ی هﺮ دو دﺳﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧ ﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺘﺪی ﻳـ ﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﻴﺎدﻩ ﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت و ﺳﺎ ﻳﺖ هﺎی وب را دار ﻧـﺪ ﻣـﻮرداﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣ ﯽﮔﻴﺮد.
ﻧﺮم اﻓﺰار Dreamweaver ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـ ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزﻩ ﻣ ﯽدهﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻳـ ﮏ ﺳـﺎ ﻳﺖ را از…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *